داروی نارسایی قلبی و درمان اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

داروی دیگوکسین، داروی مورد استفاده در درمان نارسایی قلبی می‌تواند، گزینه مناسبی برای درمان اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) باشد. در‌این بیماری سلول‌های عصبی که عضلات را هدایت و کنترل می کنند، تخریب می‌شوند که این امر منجر به ضعف عضلانی و ناتوانی حرکتی، اشکال درتنفس و بلع و سرانجام مرگ می‌شود.
متعلق به سلول های سیستم عصبی بنام آستروسیت‌ها را مورد بررسی قرار دادند ATPase در این مطالعه محققان آنزیم سدیم – پتاسیم این آنزیم تعادل سدیم – پتاسیم را در سلول ها حفظ می نماید و موجب حفظ بار‌الکتریکی در‌سراسر غشای بیرونی سلول می‌شود که این امر برای عملکرد طبیعی سلول ضروری است. در موش مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک، سطوح این آنزیم در آستروسیت‌ها بالاتر از حد نرمال سبب آزادسازی سیتوکین های التهابی توسط آستروسیت‌ها می شود که ممکن است نورون ها ATPase بود. افزایش آنزیم سدیم – پتاسیم حرکتی را از بین ببرند، یافته های محققان نشان می دهد داروی دیگوکسین توانایی آنزیم سدیم – پتاسیم ATPase را در پمپ سدیم به داخل و پتاسیم به خارج از سلول مهار می کند و در نتیجه مانع از بین رفتن نورون های حرکتی سالم می شود.

۱۳۹۴/۰۲/۰۱
donyayebehdasht.com
نام شرکت: